Podsumowanie konsultacji KSeF z firmami z branż energetycznej i telekomunikacyjnej

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią dotyczącą harmonogramu KSeF, w ramach konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), dzisiaj przedstawimy Państwu krótkie podsumowanie konsultacji z firmami dostarczającymi m.in. energię oraz usługi telekomunikacyjne, zorganizowanych w dniu 22.02.2024 przez Ministerstwo Finansów pod nazwą Konsultacje KSeF – spotkanie z dostawcami mediów.

Dyskusja toczyła się m.in. wokół różnych kluczowych tematów istotnych z punktu widzenia zarządzania energią i rozliczeń w kontekście Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i ewentualnie większych struktur organizacyjnych. Oto podsumowanie głównych punktów i poruszanych problemów:

1. Dystrybucja informacji rozliczeniowych – Proces dystrybucji informacji rozliczeniowych, zwłaszcza dla władz miejskich, obejmuje określone rozwiązania zaprojektowane w celu skutecznego zarządzania fakturami i ich dystrybucji. Mówi się o automatyzacji zbierania faktur od dostawców energii, aby usprawnić ten proces.

2. Konsultacje i ulepszenia systemu – Uznaje się potrzebę konsultacji i potencjalnego dostosowania systemu do specyficznych potrzeb różnych sektorów lub branż. Wydaje się, że trwają wysiłki mające na celu zebranie opinii i oczekiwań w celu zaproponowania rozwiązań, które uwzględniałyby dodatkowe elementy lub wymagania różnych interesariuszy.

3. Wyzwania związane z załącznikami i ilością danych – Znaczna część dyskusji skupia się na wyzwaniach związanych z załącznikami towarzyszącymi rachunkom, które zawierają dużą liczbę liczników i punktów danych. Istnieje świadomość problemu związanego z zarządzaniem tymi załącznikami oraz zainteresowanie zrozumieniem ich struktury i objętości, aby ewentualnie ujednolicić je w całej branży.

4. Podejmowanie decyzji na podstawie załączników – Jak wynikło z dyskusji załączniki do faktur są niezbędne dla zespołów zarządzających energią w miastach do podejmowania świadomych decyzji. Podkreśla się, że właściwa analiza tych załączników może znacząco obniżyć koszty zakupu mediów nawet o 40%.

5. Automatyzacja i przetwarzanie algorytmiczne – Wspomniano o wykorzystaniu automatyzacji i robotów do przetwarzania i odczytywania załączników, co wskazuje na ruch w kierunku wykorzystania technologii w celu wydajnego radzenia sobie ze złożonością i ilością danych. Za kluczowe dla efektywnego zarządzania energią uważa się specyficzną strukturę danych podlegających automatyzacji oraz algorytmy wykorzystywane do ich przetwarzania.

6. Prośby o szczegółowe informacje – Istnieje prośba o szczegółowe informacje na temat struktury załączników i kluczowych danych, które należy wziąć pod uwagę. Oznacza to zbiorowy wysiłek mający na celu lepsze zrozumienie i być może ujednolicenie podejścia do obsługi i analizowania danych rozliczeniowych i załączników we wszystkich obszarach.

7. Identyfikacja kontrahentów – Po raz kolejny poruszano problem identyfikacji kontrahentów, co ma bezpośredni wpływ na proces wystawiania faktur KSeF.

Ogólnie rzecz biorąc, dyskusja podkreśliła złożoność fakturowania w kontekście usług dostarczania energii, szczególnie w kontekście zarządzania gminami i większych struktur organizacyjnych. Podkreśla potrzebę rozwiązań technologicznych, standaryzacji i współpracy, aby skutecznie stawić czoła tym wyzwaniom.

Zachęcamy do odsłuchania całego spotkania, które jest dostępne w serwisie youtube.com:

pl_PLPolski