Ministerstwo Finansów udostępniło opis interfejsu programistycznego API Wykazu podatników VAT, tj. wykazu podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Udostępniony interfejs API aktualnie jest w fazie testów i jak informuje MF – może on jeszcze ulec zmianom. Ostateczna specyfikacja API oraz adres środowiska testowego zostaną udostępnione do 22 sierpnia 2019 r.

W chwili obecnej podatników VAT pod kątem ich statusu można sprawdzić ręcznie (czy jest to czynny podatnik VAT, podatnik VAT zwolniony, czy podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT) w wyszukiwarce na Portalu Podatkowym MF lub automatycznie i w sposób masowy z poziomu bibliotek i narzędzi udostępnianych przez portal nip24.pl.

Jakie informacje będzie można znaleźć lub zweryfikować w białej liście podatników VAT?

W serwisie nip24.pl w pierwszej kolejności planujemy udostępnić dla naszych klientów funkcjonalność związaną z potwierdzaniem numerów rachunków bankowych kontrahentów. Udostępnione na portalu nip24.pl biblioteki i aplikacje będą zwracały dokładnie takie same informacje jak API MF, tj:

 • TAK/NIE – czyli krótką informację, które wskazuje, że dany rachunek jest lub nie jest przypisany do weryfikowanego kontrahenta (w danym dniu),
 • requestId – czyli elektroniczny klucz, który potwierdza wykonanie zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę składania zapytania).

Wszystkie te informacje będą przechowywane w systemie nip24.pl do celów dowodowych, tak aby każdy nasz klient miał pewność, że dochował wymaganej staranności podczas weryfikacji swojego kontrahenta.

Jakie dane będzie można pobrać z rejestru białej listy podatników VAT?

Na podstawie udostępnionych przez MF informacji można założyć że będą to następujące dane:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Jakie są przewidziane sankcje za wykonanie przelewu na inny rachunek bankowy kontrahenta, niż widniejący na białej liście podatników VAT?

Wraz z początkiem 2020 r., jeśli kontrahentowi zostanie wysłana kwota powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie, to:

 • nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką zostanie podzielona płatność wynikająca z danej faktury,
 • podmiot wysyłający płatność zostanie solidarnie pociągnięty do odpowiedzialności ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT od przeprowadzonej transakcji.

Ministerstwo Finansów planuje aktualizować dane podatników raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego w celu uniknięcia ww konsekwencji należy sprawdzać numery rachunków bankowych swoich kontrahenta tego samego dnia, w którym planowane jest zrealizowanie przelewów.

Źródło: Ministerstwo Finansów

pl_PLPolski